Ogłoszenia Białystok na Pp1.pl > Praca > Pozostałe oferty > Zapraszamy do udziału w projekcie

Archiwalne: Zapraszamy do udziału w projekcie

30.06.2021


Zapraszamy do udziału w projekcie Rozwiń skrzydła. Kierunek: Integracja, projekt jest dofinasowany ze środków Unijnych.
Gwarantujemy:
• Płatny staż,
• Zwrot kosztów dojazdu,
• Wsparcie psychologa i doradcy zawodowego,
• Szkolenie zawodowe
Projekt skierowany jest do mieszkańców woj. Podlaskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ze względu na doświadczenie wielokrotnego wykluczenia społ. (więcej niż 1 przesłanka) i/ lub znaczny/ umiarkowany stopień niepełnosprawności i/lub niepełnosprawność sprzężoną, zaburzenia psychiczne, do udziału w życiu społ.-zaw. poprzez włączenie społeczne oraz poprawę ich zdolności do zatrudnienia w zawodach zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy
Udział w projekcie może wziąć osoba spełniająca nw. kryteria:
1. jest w wieku 18 lat i więcej,
2. posiada status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej wymagającej w pierwszej kolejności integracji o charakterze społecznym,
3. zamieszkuje na terenie województwa PODLASKIEGO,
4. przynależy do min. jednej grupy z niżej wymienionych:
-osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 przesłanki wskazanej w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,
-osoby o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
-osoby z niepełnosprawnością sprzężoną lub zaburzeniami psychicznymi, w tym niepełnosprawność intelektualna i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.


Zapraszamy do biura projektu: Białystok ul. Zwycięstwa 8/215 lub telefon: 694-467-125